تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن تسهیلات مشارکت مدنی جهت احداث واحد مسکونی از محل حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن

 

تسهیلات 300 میلیون ریالی احداث و یا تکمیل واحد مسکونی از محل صندوق پس انداز ساخت مسکن


سقف تسهیلات: 300 میلیون ریال
نحوه و مدت سپرده گذاری:

- حداقل مدت انتظار : دو دوره 6 ماهه معادل یک سال

- حداقل متوسط موجودی هر دوره: 43 میلیون ریال

- مدت زمان سپرده گذاری در صورت حفظ حداقل موجودی : هفت دوره 6ماهه (سه سال و نیم)

- روش محاسبه: هر 6ماه یک برابر متوسط موجودی

نرخ سود:

 نرخ سود تسهیلات دوران مشارکت : 17 درصد
نرخ سود دوران فروش اقساطی : 11 درصد

مدت بازپرداخت : حداکثر 12 سال

روش بازپرداخت اقساط : روش ساده و پلکانی سالانه و دوره ای 

شرایط ملک:

  • ملک باید مفروز و شش دانگ، دارای سند مالکیت(ثبتی) یا قرارداد واگذاری زمین شهری قابل ارتهان یا قرارداد اجاره (در اراضی موقوفه) با کاربری مسکونی بوده، در محدوده خدمات شهری قرارداشته باشد.
  • ملک بازداشت و در وثیقه نباشد
  • مشخصات، ابعاد و حدود اربعه زمین باید با سند مالکیت یا برگ واگذاری مطابقت داشته باشد

مفروز: ملک شش دانگ دارای حدود ابعاد و مساحت مشخص به شرح صورتمجلس تفکیکی یا سند مالکیت

در انجام مشارکت برای ساخت زمین های استیجاری ، موجر یا سازمان اوقاف یا متولی در وقف خاص اعلام موافقت نمایند.


تسهیلات ساخت مسکن در قالب طرح مذکور در چارچوب موارد ذیل قابل پرداخت می باشد:
1- پرداخت تسهیلات با سپرده ساخت به صورت انفرادی به دارندگان حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن جهت احداث یک واحد مسکونی (ویلایی) یا یک واحد از مجتمع مسکونی که واحد مذکور متعلق به دارنده حساب باشد.
2- پرداخت تسهیلات با سپرده مجتمع سازی به مجتمع ساز حداکثر به تعداد واحدهای مجتمع مورد نظر منوط به افتتاح حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن به تعداد واحدها و به نام مجتمع ساز برای هر واحد به طور جداگانه می باشد.
-پرداخت تسهیلات مذکور در هر واحد مسکونی حداکثر به میزان 80% هزینه اجرای طرح و تا سقف 300 میلیون ریال امکانپذیر می باشد.
- حداکثر مدت دوره مشارکت با درنظرگرفتن موقعیت جغرافیایی منطقه، مصالح مورد استفاده، هزینه های ناشی از ساخت،تعداد واحد و... طبق نظر ارزیاب تعیین می گردد. تسهیلات گیرنده می بایست پس از اتمام پروژه ، برای تسویه نقدی و یا تقسیط تسهیلات مشارکت (فروش اقساطی) به بانک مراجعه نماید. در غیر اینصورت مشمول جریمه دیر کرد ناشی از تاخیر خواهد شد.
- انتقال حساب صندوق پس انداز ساخت مسکن به بستگان نزدیک امکان پذیر می باشد.

شرایط تقسیط سهم الشرکه :
1- چنانچه خریداران واحدمسکونی جز بستگان نزدیک مجتمع ساز باشند (فرزند ، همسر ، پدر ، مادر ، برادر ، خواهر ، پدربزرگ ، مادربزرگ و نوه )سهم الشرکه هرواحدتاسقف 350 میلیون ریال ( 250 میلیون ریال اصل سهم الشرکه + سود دوران مشارکت حداکثر تا 50 میلیون ریال ) وپرداخت مابه التفاوت تسهیلات صرفا درقالب فروش اقساطی خرید ازمحل اوراق ممتاز ، مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی از سقف تسهیلات از محل اوراق ممتاز تقسیط می گردد.
2- سهم الشرکه بانک به خریداران واحد احداثی درقالب تسهیلات برای سازندگان انفرادی ومجتمع ساز در صورتی که خریدار دارای حساب صندوق پس انداز مسکن باشد معادل امتیاز حساب و حداکثر 250 میلیون ریال و چنانچه متقاضی قصد استفاده از سقف مجاز فروش اقساطی را داشته باشد فروش اقساطی الباقی مبلغ تا سقف یاد شده در مقابل ارایه اوراق ممتاز مشروط به عدم تجاوز مجموع تسهیلات فروش اقساطی از سقف مجاز اوراق ممتاز امکان پذیر است.
3- برای سایر خریداران فاقد حساب صندوق پس انداز مسکن حداکثر180 میلیون ریال با نرخ عقود مبادله ای تسهیلات بدون سپرده و مابقی اوراق ممتاز تا سقف مجاز اوراق امکان پذیر می باشد.
 

توضیح1 : عدم وجود سابقه چک برگشتی و تسهیلات سررسید گذشته درسیستم بانکی الزامیست .
توضیح 2 : تحویل مدارک فوق به منظور بررسی درخواست تسهیلات بوده و تا زمان ارزیابی ملک و تایید مستندات ارایه شده توسط شعبه بانک ، هیچ گونه تعهدی جهت پرداخت تسهیلات موضوعه ایجاد نمی نماید .
 

 

 

تاریخ ویرایش1398/8/22- 7:55