معاونان استان ها معاونان استان ها

بازگشت

مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اداری و پشتیبانی

بهروز اندایش
مدیریت شعب استان خوزستان - معاون اداری و پشتیبانی
تلفن : 061-32231798
نمابر : 061-32231798
آدرس پستی : اهواز – خيابان آزادگان - خيابان شهيد عابدي – مديريت شعب بانك مسكن استان خوزستان