پادکست پادکست

گزیده اخبار هفته سوم خرداد ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول خرداد ماه 1394 که مشروح آن در هفته نامه 559 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته دوم خرداد ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول خرداد ماه 1394 که مشروح آن در هفته نامه 558 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته اول خرداد ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول خرداد ماه 1394 که مشروح آن در هفته نامه 557 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار روزهای پایانی اردیبهشت ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار روزهای پایانی اردیبهشت ماه که مشروح آن در هفته نامه 556 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم اردیبهشت ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته چهارم اردیبهشت ماه که مشروح آن در هفته نامه 555 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته سوم اردیبهشت ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته سوم اردیبهشت ماه که مشروح آن در هفته نامه 554 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار ویژه نامه 553 بانک و مسکن
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار ویژه نامه گردهمایی مدیران ارشد و روسای شعب بانک در سال 1394 (ضمیمه هفته نامه 553) دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته دوم اردیبهشت ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته دوم اردیبهشت ماه که مشروح آن در هفته نامه 553 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
مهمترین اخبارهفته دوم مرداد ماه 93
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته دوم مردادماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 519 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته سوم مرداد ماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته سوم مرداد ماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 520 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم مرداد ماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته چهارم مرداد ماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 521 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم
گزیده اخبار هفته اول شهریور ماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته اول شهریورماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 522 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته دوم شهریور ماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته دوم شهریورماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 523 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته سوم شهریور ماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته سوم شهریورماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 524 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم شهریور ماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته چهارم شهریورماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 525بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
اخبار روز های پایانی شهریورماه1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار روز های پایانی شهریورماه1393 که مشروح آن در هفته نامه 526بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته اول مهرماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته اول مهرماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 527 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته دوم مهرماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته دوم مهرماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 528 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته سوم مهرماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته سوم مهرماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 529 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم مهرماه 1393
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته چهارم مهرماه 1393 که مشروح آن در هفته نامه 530بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.