پادکست پادکست

گزیده اخبار هفته چهارم فروردین ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته چهارم فروردین ماه که مشروح آن در هفته نامه 551 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته اول اردیبهشت ماه 1394
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبارهفته اول اردیبهشت ماه که مشروح آن در هفته نامه 552 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.