مناقصه مناقصه

بازگشت

مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی) سرویس ،نگهداری، تعمیرات و راهبری ساختمانهای ستادی شهر تهران،به مدت دوسال طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

نوع :
مناقصه
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی) سرویس ،نگهداری، تعمیرات و راهبری ساختمانهای ستادی شهر تهران،به مدت دوسال طبق اوصاف مناقصه عمومی یک مرحله ای (همراه با ارزیابی کیفی) سرویس ،نگهداری، تعمیرات و راهبری ساختمانهای ستادی شهر تهران،به مدت دوسال طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه
شماره :
48/99/158

1-نام ، نشانی و اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار:

بانک مسکن به نشانی تهران ، خیابان نلسون ماندلا (آفریقا)، بالاتر از چهار راه اسفندیار، خیابان ارمغان شرقی، پلاک 8، ساختمان ادارات کل مرکزی بانک مسکن ، طبقه دوم ، دبیرخانه کمیسیون معاملات و مناقصات تلفن : 26205738 و75358228

2-نوع ، کمیت و کیفیت خدمات (موضوع مناقصه):

سرویس ،نگهداری، تعمیرات و راهبری ساختمانهای ستادی شهر تهران،به مدت دوسال طبق اوصاف و مشخصات مندرج در اسناد مناقصه

3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:

مبلغ 6.000.000.000 (شش میلیارد) ریال که لازم است به صورت ضمانت نامه بانکی بدون قید و شرط یا رسید واریز نقدی به حساب شماره 8/8449 به نام اداره کل حسابداری یا تودیع اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مسکن  ارایه گردد.

4-توضیحات:

بانک مسکن در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای فوق را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد . زمان انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 13/09/1399 می باشد.
ساعت : 14:44:00
تاريخ : 1399/09/12